fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Działalność

Centrum Nauki i Życia FARMA, czyli Farma Życia

Centrum Nauki i Życia FARMA, popularnie zwane Farma Życia, to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Ośrodek zlokalizowany jest we wsi Więckowice – przy ul. Ogrodowej 17 i 17a w gminie Zabierzów, około 20 km od Krakowa.

W chwili obecnej (2019), infrastruktura ośrodka to 2 wielofunkcyjne budynki w których wydzielone są części mieszkalne, wchodzące w skład działającego tu Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia” w Więckowicach, pracownie terapeutyczne (rękodzieła / sztuki użytkowej, gospodarstwa domowego, edukacyjna, komputerowa, krawiecka i plastyczna / ceramiczna, rehabilitacji ruchowej, ogrodnicza, stolarska), będące częścią odrębnej struktury – Dziennego Centrum Aktywności, oraz zaplecze biurowe i gospodarcze.
Teren ośrodka to 7-hektarowe, ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze z warzywnikiem, sadem, jagodnikiem, terenami rekreacyjnymi i zielonymi. To właśnie ekologiczne gospodarstwo ma kluczowe znaczenie terapeutyczne w ramach tzw. “zielonej terapii”. Dorosłe osoby z autyzmem uczą się tu podstawowych czynności zawodowych, współpracy, pełnienia ról społecznych. Wykonując użyteczną pracę, zyskują poczucie sprawstwa, nabierają wiary we własne możliwości, mają możliwość bycia aktywnym w “dorosły” sposób.

Wszystkie te elementy odzwierciedlają misję Fundacji Wspólnota Nadziei, którą jest: “budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin”.
Wsparcie rozumiane jest tu wielopłaszczyznowo i polega na zapewnieniu warunków jak najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału, umożliwieniu samorealizacji, maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia, uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu.
Założenia te w pełni spójne są z przyjętymi przez Polskę (ratyfikowanymi) w 2012 zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz z przyjętą Uchwałą  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Kartą Praw Osób z Autyzmem.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe przejawiające się w zróżnicowanych formach i objawiające się z bardzo zróżnicowaną głębokością objawów – dlatego mówimy o spektrum czyli zbiorze zaburzeń autystycznych i dlatego też grupa osób dotkniętych autyzmem w zależności od nasilenia zaburzeń i co za tym idzie odmiennego poziomu funkcjonowania, ma specyficzne potrzeby możliwości i ograniczenia. Konieczny jest zatem, system wsparcia uwzględniający tą różnorodność i specyfikę.  Zaburzenia ze spektrum autyzmu są zatem niejednorodne, trwają przez całe życie – “z autyzmu się nie wyrasta”, wpływają na komunikację i interakcje społeczne, ograniczają wzorce zachowań, aktywności i zainteresowań danej osoby. U około 80% autyzmowi towarzyszy niepełnosprawność intelektualna.

Pomoc tej grupie osób niepełnosprawnych  to wielkie wyzwanie społeczne: organizacyjne, finansowe i instytucjonalne. Istniejące instytucjonalne formy pomocowe są tu rażąco niedostosowane merytorycznie i niewystarczające. Organizacja systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem jest bardzo ważna, gdyż także dorośli mogą osiągnąć duży stopień samodzielności i prowadzić satysfakcjonujące ich życie.

Ambicją Fundacji Wspólnota Nadziei jest stworzenie na Farmie Życia ośrodka specjalistycznego i modelowego, który oczywiście ze względu na lokalną skalę działań i możliwości organizacji pozarządowej, nie pretenduje do rozwiązania tak złożonego problemu społecznego w skali regionu, oferuje natomiast pewien elastyczny model, który może być multiplikowany i w razie potrzeb modyfikowany w systemowo tworzonych placówkach. Oferuje też praktyczny wieloletni sprawdzian tych rozwiązań. Dotyczy to głównie “mieszkalnictwa” czyli specjalistycznego ośrodka pobytu stałego. Podobnie jak w przypadku dużych szpitali psychiatrycznych i domów pomocy, gdzie od wielu lat w krajach Europy Zachodniej ale także i w Polsce dąży sie do zastępowania tego typu instytucji “totalnych” miejscami “przyjaznymi” “kameralnymi” z zindywidualizowaną opieką, fundacja tworzy miejsce życia, gdzie warunki zbliżone są do domowych czy też rodzinnych. Dla osób z autyzmem gdzie ze względów komunikacyjnych, społecznych i poznawczych, duże skupiska ludzkie i wielość interakcji społecznych są wysoce niewskazane, takie kameralne i “domowe” warunki są szczególnie istotne, są sprawą terapeutycznie i życiowo fundamentalną.

Małopolski Dom Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia” (wcześniej jako: Rodzinny Dom Pomocy) działający od 2008 roku, to pierwszy w Polsce i w dalszym ciągu jedyny specjalistyczny ośrodek pobytu stałego dla niepełnosprawnych osób z autyzmem. Obecnie mieszka tu na stałe 10 osób.

Farma Życia jest w dalszym ciągu w fazie tworzenia. Docelowo ma tu być 5 budynków, z których cześć parterowa ma lub będzie mieć charakter mieszkalny. Tak więc  docelowo w całym ośrodku zamieszka 35 mieszkańców. Kandydaci do zamieszkania pochodzą z całego regionu (województwa małopolskiego) i czekają na miejsca niekiedy wiele lat. Aby zrealizować te ambitne plany, Fundacja Wspólnota Nadziei ściśle współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Liczymy że, w ramach tej współpracy i w ramach rozwoju ośrodka, możliwe będzie zlecenie zadania prowadzenia specjalistycznego Regionalnego Domu Pomocy Społecznej, który stanie się wzorcową placówką także dla innych województw.

Farma Życia to ośrodek otwarty na współpracę. Mamy bogate doświadczenia w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na otwarty rynek pracy, szkoleń zawodowych, staży, job coachingu, zatrudnienia wspieranego, doradztwa zawodowego, kontaktów z pracodawcami etc.

W ramach innowacyjnego projekt “Edu-Autyzm”,  realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków EFS, tworzymy platformę internetową dla osób z autyzmem służącą właśnie aktywizacji zawodowej i uspołecznianiu. Ma ona za zadanie szkolić i kształtować prospołeczne włączające postawy potencjalnych pracodawców.
Liczymy iż będzie ona przydatna dla wszystkich osób z autyzmem niezależnie od miejsca zamieszkania i dostępu do ośrodków terapeutycznych.