Dzienne Centrum Aktywności

Dzienne Centrum Aktywności

Dzienne Centrum Aktywności (DCA) to jednostka organizacyjna Fundacji Wspólnota Nadziei. Działa na Farmie Życia od 2005 roku (a formalnie ustanowiona w 2008 roku) i udziela dziennego wsparcia osobom w spektrum w ramach zajęć i treningów.

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych trenerów-terapeutów realizujących liczne projekty i zadania zlecone. Dotyczą one terapii, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej. Uczestnikami zajęć są dorosłe osoby z autyzmem (zarówno mieszkańcy, jak i osoby przyjeżdżające na zajęcia w trybie dziennym).

W ramach DCA prowadzimy ocenę funkcjonalną uczestników zajęć, tworzymy Indywidualne Plany Działania. Realizujemy zajęcia usamodzielniające w ramach tematycznych pracowni terapeutycznych: ogrodniczo-przyrodniczej, rękodzieła, sztuki użytkowej, stolarskiej, gospodarstwa domowego, edukacyjnej, komputerowo-biurowej.

Prowadzimy również treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych, umiejętności życia codziennego, rozwijania zainteresowań oraz spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zajęć mają także możliwość korzystania z zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Podejście terapeutyczne

Wspieramy niepełnosprawne osoby z ASD i różnorakimi sprzężonymi zaburzeniami i problemami zdrowotnymi.

W naszej pracy opieramy się na założeniach modelu TEACCH E. Schoplera oraz modelu PBS G. LaVigny. Wykorzystujemy przy tym dodatkowo (w zależności od indywidualnych potrzeb i wieku uczestników zajęć) sprawdzone i zweryfikowane naukowo techniki i metody pracy innych podejść terapeutycznych, zgodne ze standardami etycznymi stojącymi za zapisami Karty Praw Osób z Autyzmem.

Przyjmujemy, że osoba z autyzmem przez całe swoje życie wymaga odpowiedniego wsparcia i pomocy. Wiemy, że aby pomoc była optymalna, konieczna jest współpraca profesjonalistów z rodzicami, opiekunami i otoczeniem osób ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim z nimi samymi jako samo stanowiącymi się podmiotami, których integralność i sprawczość stanowi cel naszych wysiłków, niezależnie od ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.


Kierownik Dziennego Centrum Aktywności, koordynator projektu
Anna Korchowiec
tel. 698 644 980
email: akorchowiec@farma.org.pl