fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Informacje o projekcie

Projekt „Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem”  jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji:
1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2016 roku.

Cel projektu:
Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zasięg terytorialny:
Projekt ma charakter regionalny. Realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego.

Grupa docelowa:
Grupę beneficjentów ostatecznych projektu stanowią osoby dorosłe niepełnosprawne z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Planowana ilość beneficjentów – 30 osób.

Uczestnikiem / uczestniczką projektu mogą zostać osoby z autyzmem, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:
a) mają ukończony 18. r. ż.;
b) posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności – 26 osób,
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 4 osoby.

Projekt zakłada zrekrutowanie 30. osób z autyzmem – 28. osób z upośledzeniem umysłowym i 2. osób z chorobami psychicznymi, w tym w pierwszym okresie 28. osób, w drugim i trzecim 30. osób.

Na terenie Farmy Życia – ośrodka prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei, rehabilitacja społeczna osób z autyzmem odbywa się w ramach struktury organizacyjnej – Dziennego Centrum Aktywności.

Projekt przewiduje realizację dwóch równoległych zadań.

W ramach pierwszego zadania osoby z autyzmem otrzymają zróżnicowane, kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w trakcie zajęć w Dziennym Centrum Aktywności na Farmie Życia. Zajęcia (rehabilitacja społeczna) będą prowadzone w trybie ciągłym w oparciu o istniejące pracownie, gospodarstwo ekologiczne, a także na zewnątrz Farmy Życia w trakcie wizyt usamodzielniających w miejscach publicznych.

W ramach drugiego zadania prowadzone będą indywidualne, całodobowe pobyty adaptacyjne osób, które mają zamieszkać na stałe w prowadzonej przez Fundację Placówce – Małopolskim Domu Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia”. Celem tych zajęć jest stopniowe przystosowanie dorosłych osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym.

Osoby z autyzmem otrzymają zróżnicowane, kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Planowane są zajęcia o charakterze ciągłym, prowadzone w oparciu o zasoby lokalowe – Pierwszy i Drugi Dom na Farmie Życia oraz Hostel “Dom w Połowie Drogi”, w oparciu o istniejące pracownie oraz gospodarstwo ekologiczne, a także na zewnątrz Farmy Życia w trakcie wizyt usamodzielniających w miejscach publicznych. Oba typy wsparcia obejmują również dojazd beneficjentów do w/w placówek Fundacji.

Oferowane przez Fundację zajęcia rehabilitacyjne zapewnią osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możliwość rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, samodzielnego wykonywania użytecznej pracy, kształtują zaradność życiową oraz samodzielność, poszerzają wiedzę o świecie i o nich samych, kształtują właściwe postawy, motywują do aktywności.

Projekt stanowi merytoryczną całość służącą rozwijaniu samodzielności beneficjentów ostatecznych (uczestników) w różnych sferach funkcjonowania, a także odciążeniu opiekunów – rodzin osób z autyzmem. Metodologia pracy zakładana w projekcie została opracowana w trakcie długoletnich działań Fundacji na rzecz wsparcia osób z autyzmem (w tym dorosłych osób z autyzmem) i jest m. in. kontynuacją i rozwinięciem działań o podobnym charakterze realizowanych w ubiegłych latach w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
biuro@farma.org.pl / b.grotkiewicz@farma.org.pl

***

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi audytu zewnętrznego projektu pn. “Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie – całościowy system wsparcia osób z autyzmem” w terminie do dnia 2 marca 2016 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie.