fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Informacje o projekcie

Dofinansowanie wkładu własnego projektu „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany jako zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako „dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Termin realizacji:
1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. nabycie umiejętności odprężania się, relaksacji, poprawa ogólnej sprawności i kondycji fizycznej, łagodzenie dysfunkcji w zakresie przetwarzanie bodźców sensorycznych, poprawa koordynacji ruchowej;
2. nabycie samodzielności poprzez pobyty adaptacyjne poza domem rodzinnym.

Osiągnięcie ww. celów szczegółowych zaplanowane zostało na 2016 r. Pierwszy cel szczegółowy zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie cyklicznych zajęć indywidualnych z zakresu rehabilitacji ruchowej. Drugi cel szczegółowy zostanie osiągnięty poprzez organizację całodobowych pobytów adaptacyjnych w specjalnie na ten cel przygotowanych mieszkaniach treningowych.

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie w województwie małopolskim, gminie Zabierzów, w miejscowości Więckowice, na terenie Ośrodka Farma Życia prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei.

Rehabilitacja społeczna osób z autyzmem odbywała się  będzie w ramach komórki organizacyjnej Ośrodka Farma Życia – Dziennego Centrum Aktywności, zajęcia prowadzone będą w trybie ciągłym, co najmniej 5 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. Filia Dziennego Centrum Aktywności znajduje się przy ul. Olsztyńskiej w Krakowie.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób dorosłych niepełnosprawnych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, z orzeczeniem o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujących w województwie małopolskim (powiaty: M. Kraków i krakowski), w tym:

a) uczestników Dziennego Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach i Dziennego Centrum Aktywności w budynku Hostelu “Dom w Połowie Drogi”,
b) mieszkańców Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia” w Więckowicach,
c) uczniów krakowskich szkół specjalnych oraz współpracujących z Fundacją organizacji pozarządowych cyklicznie korzystający z zajęć i pracowni na Farmie Życia,
d) pozostałych osób (nie posiadających miejsca w żadnej placówce).

Z działań w zakresie rehabilitacji ruchowej i pobytów adaptacyjnych, zgodnie z założeniami zadania, powinno skorzystać 15 z 20 uczestników zadania „Wzrost samodzielności…”.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego.

1. Prowadzone będą indywidualne zajęcia ruchowe i ogólno – rozwijające fizycznie z elementami fizjoterapii, zmierzające do poprawy ogólnej sprawności i kondycji fizycznej. Beneficjenci ostateczni uczeni będą również umiejętności odprężania się, relaksacji. Z opisywanej formy wsparcia korzystać będzie 10 uczestników.

2. Zorganizowane zostaną indywidualne pobyty adaptacyjne. Proces przechodzenia osób z autyzmem w dorosłość i adaptowania się do bardziej samodzielnych warunków życia rozpoczyna się w Hostelu i na Farmie Życia w Więckowicach, poprzez stały pobyt i uczestnictwo w różnych zajęciach osoby z autyzmem zdobywać będą umiejętności niezbędne do funkcjonowania w większej wspólnocie, jaką jest Farma Życia w Więckowicach (gdzie docelowo zamieszkają na stałe w ośrodku pobytu stałego lub innej placówce o podobnym charakterze). Wsparcie polega na świadczeniu na rzecz beneficjentów nieodpłatnych usług opiekuńczych w postaci pobytów adaptacyjnych a równocześnie odciążających rodziców/opiekunów prawnych. Pobyty te przygotowują osoby dorosłe z autyzmem do przyszłego opuszczenia domu rodzinnego poprzez umożliwienie kontaktów społecznych i nabywanie samodzielności. Z opisywanej formy wsparcia korzystać będzie 5 uczestników.

Projekt stanowi merytoryczną całość służącą rozwijaniu samodzielności beneficjentów ostatecznych (uczestników) w różnych sferach funkcjonowania, a także odciążeniu opiekunów – rodzin osób z autyzmem. Metodologia pracy zakładana w projekcie została opracowana w trakcie długoletnich działań Fundacji na rzecz wsparcia osób z autyzmem (w tym dorosłych osób z autyzmem) i jest m. in. kontynuacją i rozwinięciem działań o podobnym charakterze realizowanych w ubiegłych latach w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji w zakładce “Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem…”

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
biuro@farma.org.pl / b.grotkiewicz@farma.org.pl