fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Informacje o projekcie

„Na drodze integracji ku lepszej jakości życia osób z autyzmem.”
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu : Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r
Termin realizacji:
23 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Kierunek pomocy:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
Cel projektu:
Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania zagrożonych wykluczeniem społecznym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ich środowisku zamieszkania i pobytu, aktywizacja społeczna, a także poprawa jakości usług świadczonych na ich rzecz
Zasięg terytorialny:
Projekt ma charakter regionalny. Realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego.
Grupy adresatów projektu:
Projekt „Na drodze integracji ku lepszej jakości życia osób z autyzmem” adresowany jest do następujących grup beneficjentów:
1) Osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, będących mieszkańcami małopolskiego domu pomocy społecznej „na farmie życia” (zwanego dalej: MDPS „na farmie życia”) lub kandydatami do zamieszkania w MDPS „na farmie życia” i będącymi jednocześnie uczestnikami zajęć dziennego centrum aktywności na farmie życia w Więckowicach (łącznie 10 osób),
2) Rodziców i opiekunów tych osób (łącznie 15 osób),
3) Środowiska społecznego, w jakim żyją i z jakim się stykają osoby z autyzmem – uczestników spotkania integracyjnego (tj. Pikniku na „Farmie Życia” w Więckowicach). Uczestnikami spotkania będą głównie osoby z autyzmem oraz ich opiekunowie i rodzice (nie będące uczestnikami z grupy docelowej nr 1 i 2), a także mieszkańcy społeczności lokalnej, przedstawiciele władz administracji publicznej, a także pracownicy placówek i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z Fundacją oraz wszyscy inni zainteresowani działaniami na rzecz osób z autyzmem. (łącznie150 osób),
4) Kadry bezpośrednio pracującej z osobami z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami –  personel merytoryczny bezpośrednio pracujący na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi, są to osoby zatrudnione w Ośrodku Farma Życia, w ramach którego utworzono MDPS „Na Farmie Życia” oraz Dzienne Centrum Aktywności (łącznie 10 osób)
Działania kierowane do osób z autyzmem mają na celu poprawę jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dalszy ich rozwój, umożliwienie im nabycia nowych doświadczeń oraz integrację i włączenie społeczne.  Planowane  w ramach projektu działania na rzecz osób z autyzmem to: terapia przez pracę, terapia przez sztukę, aktywizacja społeczna.
Działania kierowane do rodziców i opiekunów osób z autyzmem mają na celu wsparcie i zintegrowanie najbliższego środowiska osób z autyzmem. W projekcie jest przewidzianych kilka wspólnych wyjść (rodziców i opiekunów) na wydarzenia kulturalne  (koncert, film) oraz do kawiarni na spotkania „przy kawie”. Tego rodzaju wspólne wyjścia mogą być swoistą grupą wsparcia, bardziej atrakcyjną, niż fachowo prowadzonym spotkaniem „w czterech ścianach”
.
Działania kierowane do środowiska społecznego mają na celu promocję dobrych praktyk i przeciwdziałanie dyskryminacji osób z autyzmem.
Działania kierowane do kadry bezpośrednio pracującej na rzecz osób z autyzmem mają na celu podniesienie kwalifikacji, rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych do właściwego wykonywania zadań na stanowisku pracy, pogłębianie i poszerzanie potencjału pracownika, aby pomoc świadczona na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi była dostosowana do ich potrzeb i w optymalny sposób przyczyniała się do zwiększenia różnorodności proponowanych form wsparcia oraz poprawy jakości usług świadczonych na rzecz tej grupy.
Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania zagrożonych wykluczeniem społecznym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w ich środowisku zamieszkania i pobytu, a także ich aktywizacji społecznej. Dodatkowo ma przyczynić się do integracji rodziców i opiekunów osób z autyzmem. Ponadto przyczyni się do wzrostu wiedzy społeczeństwa o autyzmie, jak również poprawy jakości świadczonych usług, co z kolei wpłynie na poprawę jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin. Z wiedzy i zrozumienia wprost wynika akceptacja.
Miejscem realizacji projektu jest Farma Życia prowadzona przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach pod Krakowem – pierwszy w Polsce ośrodek stałego pobytu, rehabilitacji, pracy i terapii osób z autyzmem, gdzie prowadzone jest Dzienne Centrum Aktywności i  MDPS „Na Farmie Życia” oraz gdzie zorganizowany zostanie Piknik integracyjny (Więckowice ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice). Działania na rzecz osób z autyzmem oraz ich opiekunów i rodziców prowadzone będą również w przestrzeni publicznej – na terenie woj. Małopolskiego – gmina Zabierzów i/lub inne gminy oraz miasto Kraków, gdzie odbywać się będą wyjścia/wycieczki i spotkania dla rodziców i opiekunów.
Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:
Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
biuro@farma.org.pl / mdps@farma.org.pl