fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

O Fundacji

Historia

Początki Fundacji Wspólnota Nadziei to szczególny czas. Dopiero na początku lat 80. XX wieku w Polsce zaczęto diagnozować u dzieci autyzm i inne zaburzenia pokrewne. Wraz z rosnącą liczbą dzieci tak zdiagnozowanych zakładano stowarzyszenia, koła i podobne organizacje, których celem było umożliwienie korzystania ze specjalistycznej pomocy. Zakładane najczęściej przez samych rodziców organizacje miały służyć i służą wsparciem także rodzinom dzieci z autyzmem. Stopniowe otwieranie się Polski na świat w latach 90., a co za tym idzie – dostęp do wiedzy i możliwość korzystania z doświadczeń zachodnich w zakresie autyzmu, przyniosły oczywiste korzyści specjalistom, rodzicom i opiekunom zajmującym się dziećmi z tym zaburzeniem. Otwarcie na Zachód umożliwiło także poznanie systemów pomocy osobom dorosłym z autyzmem, opartych na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach takich państw, jak Irlandia, Niemcy, Holandia.

Autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie, w którym dzieciństwo stanowi zaledwie krótki odcinek. „Nasze dzieci stają się dorosłe”. To proste stwierdzenie, które stało się tytułem jednej z publikacji Aliny Perzanowskiej, Prezes Fundacji, oraz narzucające się pytanie „I co dalej?” legły u podstaw powołania Fundacji Wspólnota Nadziei. Fundacji, której celem jest stworzenie kompleksowej opieki nad osobami dorosłymi z autyzmem.

Aby w pełni zrozumieć złożoność problemu, przed jakim stają rodzice dorosłych z autyzmem, myśląc o zapewnieniu im przyszłości, trzeba wiedzieć, że specyfika tego zaburzenia bardzo ogranicza możliwość korzystania z istniejących form pomocy społecznej. Obecny system nie jest gotowy na świadczenie profesjonalnych usług dla tej grupy klientów. A co najważniejsze, opieka nie jest celem samym w sobie. Jeszcze ważniejsze jest stworzenie pomysłu na życie: bezpiecznej, czyli pod właściwą opieką, pracy, również zarobkowej, rozwijania zainteresowań, aktywnego odpoczynku.

Fundacja Wspólnota Nadziei rozpoczęła działalność, mając za wzór sprawdzone, od dziesięcioleci stosowane w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych rozwiązania: wspólnoty wiejskie, w których osoby z autyzmem prowadzą samodzielne, na miarę swoich możliwości, życie, pracując i wypoczywając w warunkach dostosowanych do specyfiki zaburzenia.

Od początku istnienia projekt uzyskał poparcie i patronat Pana Pata Matthewsa, światowej sławy twórcy modelowej wspólnoty w Irlandii i przewodniczącego Światowej Organizacji Autyzmu. W Polsce dziesięć lat temu samo prowadzenie organizacji pozarządowej było zadaniem trudnym i niewdzięcznym, wymagającym absolutnego zaangażowania, poświęcenia sił i czasu, ogromnej zaradności i pomysłowości. Do tego – w wypadku Fundacji – doszedł jeszcze nieznany szerszym kręgom społeczeństwa problem autyzmu.

Tworzenie systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem było w Polsce przedsięwzięciem pionierskim, przecieraniem szlaku.

Centrum Nauki i Życia „Farma”, czyli Farma Życia istnieje od 2005 roku i jest to jedno z najbardziej przyjaznych miejsc dla osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Jest też pierwszym w naszym kraju specjalistycznym ośrodkiem, łączącym funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Farma jest domem dla stałych mieszkańców, a jednocześnie zapewnia szeroki wachlarz aktywności również dla osób mieszkających poza Farmą, które w ciągu dnia dojeżdżają tu na różnego rodzaju zajęcia i warsztaty. Ośrodek prowadzi programy aktywizacji społecznej i zawodowej, realizuje projekty współpracy – lokalne i międzynarodowe.

Przede wszystkim jednak Farma Życia to miejsce, w którym dorosłe osoby z autyzmem mogą znaleźć warunki do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału. Miejsce, w którym mogą się samorealizować i usamodzielniać; zyskują poczucie własnej wartości i dobrostanu. To miejsce bezpieczne, w którym szanowane są ich prawa.

Koncepcja Farmy Życia zakłada utworzenie miejsc pracy i rehabilitacji dla ponad 100 osób, zarówno z autyzmem, jak i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Na terenie Farmy na powstać łącznie 5 kilkuosobowych domów dla 30 mieszkańców. Utworzone zostaną pracowanie terapii zajęciowej, stanowiska pracy chronionej oraz niezbędna baza rehabilitacyjna. W ośrodku będzie również prowadzona rehabilitacja dla szerszej grupy osób z autyzmem.

Prezentacja: 15-lecie Funfdacji