fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

2012

  1. „Wsparcie osób z autyzmem II” – projekt realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji: 01.12.2011 r. – 30.09.2013 r.
  2. „Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem- rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające na Farmie Życia – Dzienne Centrum Aktywności oraz Hostel – Dom w połowie drogi”. 21 beneficjentów (DCA). Zadanie zlecone PFRON. Termin realizacji: 01.2010 – 03.2013.
  3. Niepełnosprawność w zrównoważonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia pracowników ( DIANA). Program Lifelong Learning Leonardo da Vinci. Okres realizacji:1.11.2009 – 31.10.2012
  4. PI –PWP Edu-Autyzm. Partnerzy: Belgijskie Stowarzyszenie WAI-NOT, Małopolski Związek Pracodawców. Działanie 7.2.2 POKL. Termin realizacji: 01/09/2012-28/02/2015
  5. Świadomi obywatele dla autyzmu. Dialog Polska-Ukraina. Program „Przemiany w Regionie- RITA”. Termin realizacji: 15.06.2012- 15.09.2012.
  6. Learning Groups: We Can Do It!. Program Grundtvig, z udziałem partnerów z Turcji, Francji, Niemiec, Węgier. Termin realizacji: 1.08.2012- 31.07.2014.
  7. Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe. Urząd Gminy Zabierzów. Termin realizacji: 12.07.2012-31.10.2012.
  8. Dzień Farmera – rekreacja, integracja, informacja. Urząd Marszałkowski. Termin realizacji: 1.08.2012-30.09.2012.
  9. Ku Nadziei – przeciw stereotypom. Wojewoda Małopolski. Termin realizacji: 1.11.2012-31.12.2012.