fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Obywatele z autyzmem aktywni społecznie

Projekt „Obywatele z autyzmem aktywni społecznie” jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.Realizacja projektu została zakończona.

Cele:

Zwiększenie wiedzy nt. praw osób z autyzmem oraz zwiększenie umiejętności i możliwości aktywnego z nich korzystania wśród 15 osób z autyzmem oraz 15 ich opiekunów (członków ich rodzin będących opiekunami faktycznymi lub prawnymi).

Zwiększenie wiedzy na temat praw osób z autyzmem i ich specyficznych potrzeb komunikacyjnych oraz respektowanie praw tychże osób 30 wśród pracowników instytucji i organizacji mających siedzibę na terenie powiatu krakowskiego lub Miasta Krakowa.

Odbiorcy: 
A. 15 osób niepełnosprawnych z autyzmem, (tzn. osoby z zdiagnozowanym zaburzeniem ze spektrum zaburzeń autystycznych), które ukończyły 16 rok życia.

B. 15 opiekunów osób z autyzmem będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi (rodzicami lub członkami rodzin)
C. 15 pracowników instytucji, którzy to bezpośrednio wpierają osoby z ASD będące uczestnikami projektu i jednocześnie pracownikami instytucji lub organizacji pozarządowych,
D. 15 pracowników lub przedstawicieli władz instytucji publicznych (tj. zarówno instytucji pomocy społecznej, instytucji kultury lub różnych innych instytucji).

Działania:

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie albumów aktywności społecznej i obywatelskiej, które przetłumaczą (objaśnią) prawa przysługujące osobom z autyzmem zawarte w „Karcie praw osób z autyzmem”. Albumy te będą jednocześnie stanowiły podręcznik edukacji społecznej i obywatelskiej dla osób z autyzmem oraz narzędzie ułatwiające porozumiewanie się w instytucjach i miejscach publicznych.

Pubilkacja zostanie udostępniona w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania w zakładce: Publikacje.

Poszczególne grupy uczestników projektu otrzymają formy wsparcie adekwatne dla swoich potrzeb:
  1. Osoby z autyzmem: wezmą udział w treningach umiejętności społecznych które pomogą w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem oraz nauczą korzystania z przysługujących im praw społecznych. Każdy uczestnik weźmie udział w 8 spotkaniach x 8 godz. Dwa z nich prowadzone będą w formie wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum, koncert, itp.) lub ośrodka sportu (basen, lodowisko, itp.).
  2. Rodzice osób z autyzmem: wyposażeni zostaną w wiedzę nt. przestrzegania praw osób z autyzmem oraz umiejętności posługiwania się albumami. Każdy uczestnik weźmie udział w 3 spotkaniach x 6 godz. dydaktycznych. Dodatkowo opiekunowie osób z autyzmem otrzymają pomoc prawną (3 godz. lub 3 spotkania dla każdego uczestnika).
  1. Pracownicy prowadzący bezpośrednie wsparcie dla osób z autyzmem: uzyskają wiedzę nt. praw osób z autyzmem oraz poprawią swoje umiejętności kontaktu z osobami z autyzmem (2 dni x 8 godz. dydaktycznych).
  2. Pracownicy instytucji publicznych: wyposażeni zostaną w wiedzę nt. autyzmu i specyficznych potrzeb osób z autyzmem (1 dzień x 6 godz. dydaktycznych).