fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Informacje o projekcie

Projekt „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin realizacji:
1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

Cel projektu:
Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zasięg terytorialny:

Projekt ma charakter regionalny. Realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego.
Grupa docelowa:
Dorosłe osoby niepełnosprawne z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym:
a)    uczestnicy Dziennego Centrum Aktywności Fundacji Wspólnota Nadziei,
b)    mieszkańcy Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia” w Więckowicach,
c)    uczniowie krakowskich szkół specjalnych oraz współpracujących z Fundacją organizacji pozarządowych,
d)    pozostałe osoby (nie posiadające miejsca w żadnej placówce).
Ilość uczestników zadania zaplanowana w roku 2016 – 20 osób.
Ilość uczestników zadania zaplanowana w roku 2017 – 25 osób.
Na terenie Farmy Życia – ośrodka prowadzonego przez Fundację Wspólnota Nadziei, rehabilitacja społeczna osób z autyzmem odbywa się w ramach struktury organizacyjnej – Dziennego Centrum Aktywności.

Osoby z autyzmem otrzymają zróżnicowane, kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Planowane są zajęcia o charakterze ciągłym, prowadzone w oparciu o zasoby lokalowe – Pierwszy i Drugi Dom na Farmie Życia oraz Hostel “Dom w Połowie Drogi”, w oparciu o istniejące pracownie oraz gospodarstwo ekologiczne, a także na zewnątrz Farmy Życia w trakcie wizyt usamodzielniających w miejscach publicznych. Prowadzone będą również indywidualne, całodobowe pobyty adaptacyjne dla osób, które mają szansę zamieszkać na stałe w wybranych miejscach, celem tych zajęć jest stopniowe przystosowanie dorosłych osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym. Oba typy wsparcia obejmują również dojazd beneficjentów do w/w placówek Fundacji.

Oferowane przez Fundację zajęcia rehabilitacyjne zapewnią osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możliwość rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, samodzielnego wykonywania użytecznej pracy, kształtują zaradność życiową oraz samodzielność, poszerzają wiedzę o świecie i o nich samych, kształtują właściwe postawy, motywują do aktywności.

Projekt stanowi merytoryczną całość służącą rozwijaniu samodzielności beneficjentów ostatecznych (uczestników) w różnych sferach funkcjonowania, a także odciążeniu opiekunów – rodzin osób z autyzmem. Metodologia pracy zakładana w projekcie została opracowana w trakcie długoletnich działań Fundacji na rzecz wsparcia osób z autyzmem (w tym dorosłych osób z autyzmem) i jest m. in. kontynuacją i rozwinięciem działań o podobnym charakterze realizowanych w ubiegłych latach w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
biuro@farma.org.pl / b.grotkiewicz@farma.org.pl