fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Rekrutacja uczestników

Uprzejmie informujemy, że termin naboru zgłoszeń do projektu „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” został wydłużony do dnia 30 czerwca br. Zapraszamy do składania podań.
***
Zapraszamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w rekrutacji do drugiego etapu realizacji projektu  pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” realizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać osoby dorosłe niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:
1. mają ukończony 18. r. ż.;
2. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne – orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów);
3. są nieaktywne zawodowo.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji beneficjentow ostatecznych

***
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspólnota Nadziei oczekuje na decyzję Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania dofinansowania na kontynuację realizacji projektu „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej”, tj. realizację w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. W związku z zaistniałą sytuacją, informujemy, że proces rekrutacji uczestników do drugiego etapu projektu rozpocznie się po uzyskaniu stosownej informacji z PFRON. Terminy naboru podań osób zainteresowanych udziałem w projekcie zostaną odpowiednio wydłużone. 
***
Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 kwietnia 2016 r. zakończono proces rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.”. Rekrutacja prowadzona była w trybie ciągłym od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 10 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, zrekrutowano 20 osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy nie korzystają z tożsamych form wsparcia w innych jednostkach. Są to osoby nieaktywne zawodowo. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, procedura rekrutacyjna przebiegała z włączeniem opiekuna prawnego lub faktycznego.
***
Zapraszamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w projekcie pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” realizowanym przez Fundację Wspólnota Nadziei ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 kwietnia 2016 r.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać osoby dorosłe niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:
  1. mają ukończony 18. r. ż.;
  2. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne – orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów);
  3. są nieaktywne zawodowo.