fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Rekrutacja uczestników

REKRUTACJA DODATKOWA (II etap realizacji),
do projektu „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.
Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.”

Zapraszamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Wspólnota Nadziei ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2019 r.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać dorosłe osoby niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:
1. mają ukończony 18 rok życia
2. posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne – orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
3. jeżeli w ww. orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wskazana będzie inna przyczyna, np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe – konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia / diagnozy autyzmu,
4. nie są uczestnikami innych placówek pobytu dziennego (typu wtz*, śds**, zaz),
5. są nieaktywne zawodowo.

*Warunek udziału w projekcie dla uczestników WTZ – zakres merytoryczny projektu nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z Indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu.
**Warunek udziału w projekcie dla uczestników ŚDS – zakres merytoryczny projektu nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego w ŚDS.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji.
Regulamin