fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu

Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek pomocy:
Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost samodzielności grupy 32. dorosłych osób Niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w zakresie rehabilitacji w okresie 01.04.2018 – 31.03.2021 r. Realizacja zadania, poprzez zajęcia rehabilitacyjne wpłynie na zwiększenie sprawności funkcjonalnej i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

Zasięg terytorialny:
Projekt ma charakter regionalny. Realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 32. dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:
1. mają ukończony 18 r. ż.,
2. posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne – orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
3. jeżeli w ww. orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wskazana będzie inna przyczyna, np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe – konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia / diagnozy autyzmu,
4. nie są uczestnikami innych placówek pobytu dziennego (typu wtz*, śds**, zaz),
5. są nieaktywne zawodowo.
*Warunek udziału w projekcie dla uczestników WTZ – zakres merytoryczny projektu nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z Indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu.
**Warunek udziału w projekcie dla uczestników ŚDS – zakres merytoryczny projektu nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego w ŚDS.
Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą zostać osoby dorosłe niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wśród nich:
1. uczestnicy zajęć Dziennego Centrum Aktywności na Farmie Życia w poprzednio realizowanych zadaniach zleconych,
2. mieszkańcy Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” w Więckowicach,
3. uczniowie / absolwenci krakowskich szkół specjalnych oraz współpracujących z Fundacją organizacji pozarządowych,
4. pozostałe osoby (nie posiadające miejsca w żadnej dziennej placówce).
Ilość beneficjentów zaplanowana w roku 2018 – 30 osób.
Ilość beneficjentów zaplanowana w roku 2019 – 31 osób.
Ilość beneficjentów zaplanowana w roku 2020 – 32 osoby.

Projekt ma za zadanie rehabilitację osób niepełnosprawnych ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) poprzez kompleksowy zespół działań wspierająco – terapeutycznych i edukacyjnych zmierzających do podwyższenia poziomu ich samodzielności i funkcjonowania, a przez to, poprawy jakości ich życia i pełniejszej integracji społecznej. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu posiadanych kompetencji i umiejętności uczestników.
W ramach zadania osoby z autyzmem otrzymają zróżnicowane, kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w ramach zajęć rehabilitacyjnych zorganizowanych w Dziennym Centrum Aktywności.

W ramach projektu zidentyfikowane zostaną obszary funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w których zaburzenie rozwojowe tworzy główne bariery dla samodzielności i aktywności, przeprowadzona zostanie zindywidualizowana ocena funkcjonalna określająca możliwości i potrzeby danej osoby oraz opracowany zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania (IPD) określający cele wsparcia.
Rehabilitacja będzie prowadzona w trybie ciągłym w oparciu o istniejące pracownie DCA, gospodarstwo ekologiczne, tereny rekreacyjne, a także na zewnątrz w trakcie wizyt usamodzielniających w miejscach publicznych.
Zajęcia rehabilitacyjne i treningi dostosowane będą do poziomu funkcjonowania, możliwości i potrzeb danego beneficjenta ostatecznego oraz celów i metod zawartych w jego IPD.
W ramach zadania prowadzone będą również indywidualne, całodobowe pobyty adaptacyjne w mieszkaniach treningowych dla osób, które mają docelowo zamieszkać w placówkach pobytu stałego, jak np. Małopolski Dom Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia” prowadzony przez Fundację. Celem tych zajęć jest stopniowe przystosowanie dorosłych osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym.