fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczny dom dla dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dobie pandemii Sars-CoV-2” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” w Więckowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 26 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

  1. Doposażymy stanowiska pracy personelu MDPS oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19,
  2. Doposażymy MDPS w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami,
  3. Utworzymy 1 miejsce do izolacji / kwarantanny dla mieszkańców MDPS przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego (plus miejsca dla opiekuna dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji),
  4. Utworzymy na terenie placówki 4 miejsca do izolacji / kwarantanny / noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do władnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 (wraz z ewentualnym zapewnieniem wyżywienia),
  5. Zapewnimy 10 miejsc do izolacji / kwarantanny / noclegu dla mieszkańców i / lub personelu poza placówką, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 (wraz z ewentualnym zapewnieniem wyżywienia).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.