fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

Kierunek pomocy:
Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost samodzielności grupy 35 dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie rehabilitacji w okresie 01.04.2021 – 31.03.2024 r. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, podniesienia poziomu jakości życia i integracji społecznej.

Zasięg terytorialny:
Projekt ma charakter regionalny.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 35 dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:

  1. mają ukończony 18 r. ż.,
  2. posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)),
  3. jeżeli w ww. orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wskazana będzie inna przyczyna, np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe – konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia / diagnozy autyzmu,
  4. nie są uczestnikami innych placówek pobytu dziennego (typu wtz, śds, zaz), przy czym: – w projekcie może wziąć udział uczestnik ŚDS, pod warunkiem, że zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego ŚDS, – w projekcie może wziąć udział uczestnik WTZ, pod warunkiem, że zakres merytoryczny projektu nie dotycz działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu,
  5. są nieaktywne zawodowo.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą zostać osoby dorosłe niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wśród nich:

  1. uczestnicy zajęć Dziennego Centrum Aktywności na Farmie Życia w poprzednio realizowanych zadaniach zleconych,
  2. mieszkańcy Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia” w Więckowicach,
  3. uczniowie / absolwenci krakowskich szkół specjalnych oraz współpracujących z Fundacją organizacji pozarządowych,
  4. pozostałe osoby (nie posiadające miejsca w żadnej dziennej placówce).

 

Ilość beneficjentów zaplanowana w roku 2021 – 25 osób.

Ilość beneficjentów zaplanowana w roku 2022 – 30 osób.

Ilość beneficjentów zaplanowana w roku 2023 – 35 osób.

Projekt ma za zadanie rehabilitację osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu poprzez kompleksowy zespół działań wspierająco – terapeutycznych i edukacyjnych zmierzających do podwyższenia poziomu ich samodzielności i funkcjonowania, a przez to, do poprawy jakości ich życia i pełniejszej integracji społecznej. Projekt zapewnia wielopłaszczyznowe wsparcie z wykorzystaniem indywidualnych możliwości i potencjału, umożliwia usamodzielnienie i samorealizację w jak największym zakresie, co sprzyja uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu posiadanych kompetencji i umiejętności bo, jak również nabycia nowych, wskazanych jako konieczne na podstawie przeprowadzonej diagnozy określającej deficytowe obszary w zakresie funkcjonowania poszczególnych osób. W ramach zadania osoby z autyzmem otrzymają zróżnicowane, kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w ramach zajęć rehabilitacyjnych zorganizowanych w Dziennym Centrum Aktywności. Zidentyfikowane zostaną obszary funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w których zaburzenie rozwojowe tworzy główne bariery dla samodzielności i aktywności, przeprowadzona zostanie zindywidualizowana ocena funkcjonalna określająca możliwości i potrzeby danej osoby oraz opracowany zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania (IPD) określający cele wsparcia. Rehabilitacja będzie prowadzona w trybie ciągłym(5 dni w tygodniu, przez cały rok) w oparciu o istniejące pracownie DCA, gospodarstwo ekologiczne, tereny rekreacyjne, a także na zewnątrz w trakcie wizyt usamodzielniających w miejscach publicznych. Zajęcia rehabilitacyjne i treningi dostosowane będą do poziomu funkcjonowania, możliwości i potrzeb danego beneficjenta oraz celów i metod zawartych w jego IPD. W ramach zadania prowadzone będą również indywidualne, całodobowe pobyty adaptacyjne w mieszkaniach treningowych dla osób, które mają docelowo zamieszkać w placówkach pobytu stałego, jak np. Małopolski Dom Pomocy Społecznej “Na Farmie Życia” prowadzony przez Fundację. Celem tych zajęć jest stopniowe przystosowanie dorosłych osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym. Obydwa moduły zadania obejmują również dojazd beneficjentów do w/w placówek Fundacji. Projekt stanowi merytoryczną całość służącą rozwijaniu samodzielności bo w różnych sferach funkcjonowania. Metodologia pracy została opracowana w trakcie długoletnich działań Fundacji na rzecz wsparcia dorosłych osób z autyzmem i jest rozwinięciem działań o podobnym charakterze realizowanych w ubiegłych latach w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:

 

Fundacja Wspólnota Nadziei

Więckowice, ul. Ogrodowa 17,

32-082 Bolechowice

 

tel. 606 837 302

biuro@farma.org.pl