fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Rekrutacja uczestników

Zapraszamy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do udziału w projekcie pn. Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.” realizowanym przez Fundację Wspólnota Nadziei, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać dorosłe osoby niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:

  1. mają ukończony 18 r. ż.,
  2. posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)),
  3. jeżeli w ww. orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wskazana będzie inna przyczyna, np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe – konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia / diagnozy autyzmu,
  4. nie są uczestnikami innych placówek pobytu dziennego (typu wtz, śds, zaz), przy czym:

– w projekcie może wziąć udział uczestnik ŚDS, pod warunkiem, że zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego ŚDS, – w projekcie może wziąć udział uczestnik WTZ, pod warunkiem, że zakres merytoryczny projektu nie dotycz działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu,

  1. są nieaktywne zawodowo.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny