fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji:

16 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ich środowisku zamieszkania i pobytu oraz zwiększenie wsparcia rodziców i opiekunów osób z autyzmem, a także wzmacnianie integracji społecznej osób (w tym osób z autyzmem i ich rodzin) w środowisku lokalnym oraz zwiększenie jakości świadczonych usług przez pracowników organizacji zajmującej się wsparciem osób z autyzmem.

Miejscem realizacji projektu jest Ośrodek Farma Życia prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach k/Krakowa. „Farma Życia

W ramach niniejszego projektu planuje się przeprowadzenie działań merytorycznych adresowanych do 4 grup odbiorców:

A/ osób z autyzmem – 10 uczestników,

B/ rodzin osób z autyzmem – od 10 do 15 uczestników,

C/ przedstawicieli lokalnego środowiska osób z autyzmem – od 80 do 120 uczestników

D/ pracowników bezpośrednio wpierających osoby z autyzmem – 10 uczestników.

Największa intensywność działań prowadzona jest dla uczestników z grupy A – osób z autyzmem, dla których przewidziano prowadzenie kompleksowych, zintegrowanych działań terapeutycznych w formie zajęć z zakresu umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego, sztuki użytkowej i przyrodniczo – ogrodniczej. Zajęcia te prowadzone będą głównie stacjonarnie (w Ośrodku Oferenta na „Farmie Życia” w Więckowicach k/Krakowa). Część zajęć w zakresie umiejętności społecznych prowadzonych będzie w formie wycieczek i wyjazdów. Jeżeli, w związku z sytuacja epidemiologiczną, zakazane zostaną lub nie będą zalecane wyjścia na zewnątrz, wycieczki przeprowadzone zostaną w formie wirtualnej (np. zwiedzanie online muzeum).

 Dla kolejnej grupy uczestników projektu (grupy B) rodziców i opiekunów osób z autyzmem przewidziano udział w spotkaniach grupy samopomocowej.

  Przedostatnią grupą uczestników projektu (z grupy C) są przedstawiciele lokalnego środowiska, w którym na co dzień funkcjonują osoby z autyzmem. Odbiorcy projektu z grupy C wezmą udział w całodziennym Pikniku – spotkaniu integracyjnym zorganizowanym na Farmie Życia w Więckowicach

  Ostatnią grupą (D) uczestników projektu są pracownicy Oferenta, dla których przewidziano udział w 2 modułach szkoleniowych.

Miejscem realizacji projektu jest Ośrodek Farma Życia prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach k/Krakowa. „Farma Życia”

Wszystkie działania projektu (za wyjątkiem wyjazdów i wycieczek dla osób z autyzmem) prowadzone będą na Farmie Życia lub w Krakowie w budynku przy ul. Olsztyńskiej 14. Wyjazdy, wycieczki prowadzone będą w przestrzeni lub instytucjach publicznych na terenie woj. małopolskiego, zwykle w Krakowie lub jego najbliższych okolicach. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, dopuszcza się możliwość zorganizowania wirtualnych wyjść (np. zwiedzanie muzeum online).

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:

Fundacja Wspólnota Nadziei

Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice

biuro@farma.org.pl / mdps@farma.org.pl