fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Rekrutacja uczestników

Docelową grupę beneficjentów ostatecznych projektu stanowią:

  1. osoby z autyzmem – 10 uczestników, mieszkańcy MDPS oraz osób kandydujących do MDPS, a także osób z autyzmem korzystających ze wsparcia w innych instytucjach na terenie Krakowa i/lub jego najbliższych okolic
  2. rodzice i opiekunowie osób z autyzmem – od 10 do 15 uczestników będących rodziców i opiekunów osób z autyzmem będących mieszkańcami MDPS oraz rodziców/opiekunów osób kandydujących do MDPS, a także rodziców/opiekunów osób z autyzmem korzystających ze wsparcia w innych instytucjach na terenie Krakowa i/lub jego najbliższych okolic

Pozostałymi adresatami projektu będą:

  1. przedstawiciele lokalnego środowiska osób z autyzmem – od 80 do 120 uczestników, będą przedstawiciele lokalnego środowiska, w którym na co dzień funkcjonują osoby z autyzmem. Osoby te wezmą udział w całodziennym Pikniku – spotkaniu integracyjnym zorganizowanym na Farmie Życia w Więckowicach.Udział w Pikniku pozostanie otwarty dla wszystkich przedstawicieli środowiska lokalnego. Nabór prowadzony będzie w formule otwartej: zgłoszenia uczestnictwa albo potwierdzenia uczestnictwa w odpowiedzi na zaproszenia (skierowane do osób z autyzmem i ich rodziców, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji publicznych, ośrodków pomocowych, itp.). Jeżeli, w związku z sytuacja epidemiologiczną, zakazane zostaną imprezy masowe, piknik zorganizowany zostanie jako cykl spotkań dla kilkuosobowych grup (np. mieszkańców mdps, uczestników zajęć dziennych, kandydatów do pobytu stałego, rodziców i opiekunów, szeroko rozumianego otoczenia osób z autyzmem – przedstawicieli lokalnego środowiska, władz,  sąsiadów Farmy Życia itp.), dopuszcza się odbycie części spotkań w formie online
  2. pracownicy bezpośrednio wpierający osoby z autyzmem – 10 uczestników. dla których przewidziano udział w 2 modułach szkoleniowych. Nabór prowadzony będzie spośród pracowników Oferenta bezpośrednio pracujących z osobami z autyzmem.

Regulamin Rekrutacji Projekt Ministerstwo 2021

Zał 1 Formularz rekrutacyjny

Zał 2 Formularz rekrutacyjny (rodzice opiekunowie)

Zał 3 Rejestracja formularzy rekrutacyjnych bo

Zał 4 Oświadczenie beneficjenta ostatecznego ON

Zał 5 Oświadczenie beneficjenta ostatecznego rodzice

Zał 6 Lista benefincentów ostatecznych projektu