Trzeci etap projektu „Od zależności ku samodzielności”

Wesprzyj osoby z autyzmem i podaruj 1,5% podatku

Trzeci etap projektu „Od zależności ku samodzielności”

Zapraszamy osoby ze spektrum autyzmu do udziału w trzecim etapie projektu pn. „Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.” realizowanym przez Fundację Wspólnota Nadziei ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma charakter regionalny. Realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu Kraków i krakowskiego. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc. Termin zakończenia rekrutacji 30.06.2023 r.

Beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami) projektu mogą zostać dorosłe osoby niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki:

  1. mają ukończony 18 r. ż.,

2.posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),

  1. jeżeli w ww. orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wskazana będzie inna przyczyna, np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe – konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia / diagnozy autyzmu,
  2. nie są uczestnikami innych placówek pobytu dziennego (typu wtz, śds, zaz), przy czym:

– w projekcie może wziąć udział uczestnik ŚDS, pod warunkiem, że zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego ŚDS, – w projekcie może wziąć udział uczestnik WTZ, pod warunkiem, że zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu,

  1. są nieaktywne zawodowo.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji.
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

 

ZAPRASZAMY

Fundacja Wspólnota Nadziei

Więckowice, ul. Ogrodowa 17

32-082 Bolechowice

biuro@farma.org.pl

tel. 606 837 302